Szkolenie z planowania i harmonogramowania produkcji II

4999,00  z VAT

 • Szkolenie odbywa się na miejscu w Twojej firmie produkcyjnej,
 • Czas trwania szkolenia: 2 dni x 8 godzin dydaktycznych + przerwy = ok. 7 godzin zegarowych
 • Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 12 osób (przy większej liczbie uczestników rekomendujemy podział grup na dwie mniejsze)
 • W cenie szkolenia zawiera się: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa
 • Dodatkowo, w cenie szkolenia jest również 1h konsultacji online po szkoleniu
 • Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie podczas rozmowy z doradcą
 • Płatność – albo przez sklep internetowy (po podaniu danych firmowych, FV generuje się automatycznie i jest wysyłana na podany w zamówieniu adres e-mail) albo na podstawie FV wystawionej poza systemem (w tym celu należy napisać e-mail na adres: biuro@dochodowafirmaprodukcyjna.pl)
Kategoria:

Cele szkolenia:

 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prognozowania popytu i opartego na nim planowania zasobów produkcji: prognozowania w obszarze popytu niezależnego, analizy procesów produkcyjnych dla potrzeb planowania materiałowego i obciążania zasobów,
 • zapoznanie się z nowoczesnymi modelami planowania, harmonogramowania i sterowania produkcją: wykorzystywania modeli planistycznych MRP, MRPII, ERP i MES,
 • zapoznanie się z funkcjonalnościami narzędzi informatycznych klasy ERP i MES dla wsparcia planowania i harmonogramowania produkcji,
 • wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: identyfikację kryteriów wyboru metody harmonogramowania, identyfikację głównych uwarunkowań procesu harmonogramowania (tj. poziomu harmonogramowania, podziałki harmonogramu, horyzontu czasowego harmonogramu, reguł sekwencjonowania, „wąskich gardeł” w procesie produkcji), identyfikację głównych celów harmonogramowania dla organizacji Uczestników i sposobu pomiaru efektywności w ich realizacji, 
 • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania modelu ROP i Ekonomicznej Wielkości Partii Produkcyjnej do kształtowania zapasów – dzięki tym umiejętnościom Uczestnicy będą mogli nie zwiększyć efektywność kosztową w obszarze produkcji, ale również zwiększyć wskaźnik poziomu obsługi Klienta.

Dla kogo:

 • Planistów produkcji MPS
 • Planistów potrzeb materiałowych MRP
 • Specjalistów ds. Zakupów/Zaopatrzenia
 • Specjalistów ds. Logistyki

Korzyści dla uczestnika:

 • dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy będą mogli zwiększyć efektywność kosztową w obszarze łańcucha dostaw,
 • będą potrafili planować przepływy materiałów i produktów dla poprawy produktywności i efektywności wykorzystania organizacji,
 • będą umieli precyzyjnie dostosować poziom obciążenia zasobów organizacji (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z zamówień klientów i prognoz popytu dystrybuowanych dóbr,
 • będą umieli tworzyć wysokiej jakości harmonogramy produkcji, umożliwiające dotrzymywanie terminów realizacji obiecanych Klientom.

Szacunkowy udział części praktycznej szkolenia: 30%

Program szkolenia:

 1. Popyt i prognozowanie.
 • Prognozowanie (analiza poziomu i zmienności popytu),
  • prognozowanie jako podstawa procesów decyzyjnych w organizacji produkcyjnej,
  • horyzont czasowy prognozowania,
  • metody kwantytatywne w prognozowaniu – metoda regresywna, modele oparte o analizę serii czasowych (metoda ruchomej średniej
  • prostej i ważonej, metoda wygładzania wykładniczego – z uwzględnieniem bazy, trendu i sezonowości),
 • Proces SOP (Sales & Operations Planning), SIOP (Sales, Inventories & Operations Planning) i planowanie zasobów produkcyjnych (RCCP – ocena zdolności produkcyjnych),

2. Planowanie zdolności produkcyjnych z wykorzystaniem modelu MRPII/ERP.

 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII/ERP
 • Systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów,
 • Struktura technicznej normy czasu operacji,
 • Normowanie i standaryzacja – znaczenie dla procesu planowania w organizacji produkcyjnej (model planistyczny MRPII/ERP).

3. Planowanie potrzeb materiałowych MRP.

 • BOM – drzewo materiałowe dla indeksu,
 •  Normowanie zużycia materiałów – wpływ na planowanie MRP,
 • Zarządzanie magazynem/gospodarka magazynowa, funkcjonalności narzędzi informatycznych WMS – wpływ na planowanie MRP.

4. Sterowanie i kontrola przepływu w obszarze produkcji PAC.

 • Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) dla potrzeb sterowania i kontroli produkcji,
 • Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych),
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED.

5. Metody harmonogramowania.

 • Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji,
 • Wybór wskaźników efektywności dla procesu harmonogramowania w organizacji,
 • Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów),
 • Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona),
 • Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie,
 • Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a,
 • Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu – ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT),
 • Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”),
 • Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta) i grafowe.

6. Uwarunkowania polityki tworzenia zapasów w organizacji produkcyjnej.

 • Charakterystyka procesu produkcyjnego:
  • przezbrojenia i przygotowanie produkcji
  • sprawność i stabilność procesu produkcyjnego
 • Obliczanie optymalnych parametrów uzupełnienia zapasu,
 • Zapas cykliczny i zapas bezpieczeństwa – minimalne i maksymalne poziomy zapasów,
 • Zarządzanie Punktem Odnowienia Zapasu ROP (“reordering point”) – model Ekonomicznej Wielkości Dostawy EOQ,
 • Cykle realizacji dostawy (średni i oczekiwany) i ich wpływ na politykę tworzenia zapasów,
 • Obliczanie poziomu zapasu bezpieczeństwa – wskaźnik poziomu obsługi Klienta.

Ćwiczenia:

 • Tworzenie struktury danych planistycznych dla procesu planowania – BOM materiałowy i planistyczny, ścieżki produkcyjne, charakterystyki zasobów.
 • Tworzenie MPS – konwertowanie zamówień, dezagregacja zleceń.
 • Tworzenie planu MRP.
 •  Obliczanie ekonomicznej wielkości partii EOQ.
 • Tworzenie harmonogramu technikami „w przód”, „od tyłu” i DBR.
 • Ustalanie sekwencji realizacji z wykorzystaniem różnych reguł sekwencjonowania.
 • Obliczanie ROP, zapasu cyklicznego i zapasu bezpieczeństwa.

Kwestie organizacyjne:

 • Szkolenie odbywa się na miejscu w Twojej firmie produkcyjnej, 
 • Czas trwania szkolenia: 2 dni x 8 godzin dydaktycznych + przerwy = ok. 7 godzin zegarowych 
 • Maksymalna liczba uczestników szkolenia: 12 osób (przy większej liczbie uczestników rekomendujemy podział grup na dwie mniejsze)
 • W cenie szkolenia zawiera się: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa 
 • Dodatkowo, w cenie szkolenia jest również 1h konsultacji online po szkoleniu
 • Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie podczas rozmowy z doradcą
 • Płatność – albo przez sklep internetowy (po podaniu danych firmowych, FV generuje się automatycznie i jest wysyłana na podany w zamówieniu adres e-mail) albo na podstawie FV wystawionej poza systemem (w tym celu należy napisać e-mail na adres: biuro@dochodowafirmaprodukcyjna.pl)

Kto prowadzi?

Robert Głos – Praktyk zarządzania produkcją, doświadczony trener i twórca szkoleń. Ma ponad dwudziestoletnią praktykę w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz we wdrażaniu systemów zarządzania procesami produkcyjnymi, nowych technologii produkcji. Jest konsultantem odpowiedzialnym za zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu organizacji produkcji, zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Od wielu lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla największych firm produkcyjnych w Polsce. Przeszkolił kilka tysięcy uczestników, stworzył ponad 50 planów strategicznych i 40 planów rozwojowych dla firm oraz zrestrukturyzował 5 przedsiębiorstw. Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nowo nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.

Szkolił pracowników takich firm jak: Gates Polska, Delphi Polska, Hańderek, Suempol, Konspol S.A., Schneider Electric Polska, Indesit Polska, IBM Polska, GATX Polska, Graal, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Belvedere Vodka, PKP PLK, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Telefonika S.A., Sonoco Polska, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław i wielu innych.